bty

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 200 ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ  ПАИСИЙ“  За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година  І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО    Кратки исторически данни: ……………………………………………………………………………………………..   Учебна година Брой ученици Брой паралелки 2015/2016 157 8 +1 ПГ 2014/2015 147 Прочети >>>

bty

Правилник за създаване на Обществени съвети към училище

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Глава първа Общи положения Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Чл. 2. Прочети >>>

bty

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 200 Основно училище „Отец Паисий“ през учебната 2016 / 2017г.

  Правилникът за дейността на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет/Протокол № 10 / 09.09. 2016 г./ и е утвърден със Заповед № РД-09-196 / 12.09. 2016 г. на директора на училището. СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава първа. Прочети >>>