Съобщение до родителите на учениците от IV клас

Уважаеми родители,
Уведомяваме ви за процедурата за запознаване с оценените изпитни работи на учениците от НВО в IV клас

Запознаването с оценените изпитни работи на учениците от IV клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се извърши от 12.06.2023 г. до 14.06.2023 г., включително в сградата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ – район „Възраждане“ /вход от ул. „Средна гора“/, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 46 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не могат да се променят.

В изпълнение на чл. 72, ал. 2 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците във връзка т. 69 от Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2022/2023 г., утвърдени със заповед № РД 09-5983/30.12.2022 г., на министъра на образованието и науката, ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО, в присъствието на представител на Регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи, чрез влизане с определени права на достъп в електронната система на страницата на МОН, като:

Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всяка задача.
Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.