Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 200 ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ  ПАИСИЙ“

 За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

 І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО  

 Кратки исторически данни: ……………………………………………………………………………………………..

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки
2015/2016 157 8 +1 ПГ
2014/2015 147 8+1 ПГ
2013/2014 144 8+1 ПГ
2012/2013 147                   8+1 ПГ

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година Непедагогически персонал Педагогически персонал Образователно квалификационна степен на педагог. персонал ПКС и научна степен
2015/2016 5 13 12- маг.; 1-проф.бак. 2-II; 2-IV; 1-V
2014/2015 4 13 12- маг.; 1-проф.бак. 2-II; 2-IV; 1-V
2013/2014 4 13 12- маг.; 1-проф.бак. 2-II; 1-IV; 2-V
2012/2013 4 13 12- маг.; 1-проф.бак. 3-II; 1-IV; 1-V

 

ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА УЧИЛИЩЕТО:

 

– Квалифициран педагогически персонал.

– Успешна реализация на план-приема на ученици.

– Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

– Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

– Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси.

– Привлекателна учебна среда – подобряване на материално-техническата база.

– Предоставяне на качествено образование.

– Включване на учителите в различни форми на квалификация.

– Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

– Обновяване на дейността на Училищното настоятелство.

– Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

– Утвърждаване на традиции и символи на училището.

 

 

 

Вътрешни фактори Външни фактори
ВЪЗМОЖНОСТИ
– Квалифициран педагогически персонал.

– Успешна реализация на план-приема на ученици.

– Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

– Мотивирани ученици, подбрани с конкурс (приложимо е само за СУ и гимназии)

– Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

– Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси, ДЗИ.

– Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

– Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

– Предоставяне на качествено образование.

– Включване на учителите в различни форми на квалификация.

– Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

– Разширяване на сградния фонд – чрез построяване на физкултурен салон и допълнителни класни стаи.

– Обновяване и възстановяване на дейността на Училищното настоятелство. – Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

– Провеждане на индивидуални консултации с педагогическите съветници на ученици и родители.

– Утвърждаване на традиции и символи на училището.

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
– Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици.

– Недостатъчен брой класни стаи.

– Недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети.

– Липса на добри условия за извънкласни дейности.

– Липса на съвременна спортна база.

– Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

– Недостиг на финансиране.

– Намаляване на броя на учениците.

– Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

– Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.

– Влошен психоклимат сред педагогическия персонал.

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА  200 ОУ ДО 2020 ГОДИНА

 

МИСИЯ

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 3. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 4. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 5. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
 6. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
 7. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 

ВИЗИЯ

 1. 200 Основно училище ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен:

– начален етап: 1. – 4. клас;

– прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализция.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 7. Ще продължим да осигуряваме специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 8. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот.
 9. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на Лозен и на родината ни.

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

– Високо развитие на родноезиковата подготовка и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Висок професионализъм на педагогическия екип.

Ефективна управленска дейност

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

– Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

– Обогатяване на материалната база.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

– Разширяване на автономността на субектите в училище.

– Хуманизация на процеса на образование.

– Иновативност и творчество.

– Толерантност и позитивна етика.

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

– Чрез средства от бюджета на училището.

– Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

– Чрез кандидатстване по проекти.

– Чрез дарения.

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА 200 ОУ „ОТЕЦ  ПАИСИЙ“

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност финансиране срок
1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение. Делегиран бюджет до 15.09. на всяка година
2. Обновяване и оборудване на нови класни стаи и кабинети за предучилищни групи и начален курс. Делегиран бюджет и външно финансиране септември
2016 г.
3. Изграждане и окабеляване на ново помещение за компютърен кабинет. Делегиран бюджет септември
2016 г.
4. Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет. Делегиран бюджет и дарения септември
2018 г.
5. Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование. Делегиран бюджет септември
2016 г.
6. Изграждане на административен корпус, обновяване на фоайе и коридори. Делегиран бюджет и финансиране от община септември
2016 г.
7. Ремонт на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видове спорт, корт за падел-тенис. Испанско посолство, общинско финансиране 2016 – 2017 г.
8. Изграждане на нов учебен корпус с цел разширяване на така необходимата материална база с оглед на непрекъснато нарастващия брой ученици. Общинско финансиране постоянен
9. Довършителни ремонтни дейност
(улуци, поставяне на камбана) и финализиране на иконописа, тържествено откриване на изградения в двора училищен параклис.
Дарения декември

2016 г.

10. Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. Делегиран бюджет, синдикати, община постоянен
11. Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти. Фондове на ЕС, община, дарения постоянен
12. Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, „Без свободен час“, както и включване към програма „Училищно мляко“ Министерство на земеделието и Министерство на образованието постоянен
13. Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалище „Виделина“, район „Витоша“ и представители на боянската общност Смесено финансиране постоянен
14. Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари Дарения всяка учебна година
15. Провеждане на вътрешноучилищно езиково състезание и участие в национални състезания на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България Делегиран бюджет, самофинансиране през всяка учебна година
16. Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания, участие в международен проект „Move Week“. Делегиран бюджет, 129 ПМС постоянен
17. Участие в проект с международно участие „Interfated Еducation in School“. Дарения, неправителствени организации учебна 2016 – 2017 година
18. Управление на три международни проекта по програма „Еразъм +“ с чуждестранни партньори, ключова дейност К2. Финансиране от програмата 2016 – 2018 година

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
– Високо развитие на родноезиковата подготовка и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

– повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

– провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация, притежаващи опит за реализирането на проекти;

– приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, изложби, викторини по различни предмети.

10. Съвместна работа по образователни проекти.

11. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

– Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт.

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

– Ефективна управленска дейност. Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

– Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

– Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

– Изграждане на ръководен екип.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

5. Провеждане на обучения на колектива, семинари и др.

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. – Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.
– Материална база и допълнително финансиране. 1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Разширяване на сградния фонд и построяване на необходимите нови сгради.

4. Естетизация на училищния двор.

5. Ремонт на физкултурния салон и съблекалните към него.

6. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

7. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

8. Осигуряване на нови компютри.

9. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

 

Стратегията е приета от ПС с протокол №10/09.09.2016 год.