ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ в 200 ОУ „Отец Паисий”
за учебната 2024/2025 г., чрез системата ИСОДЗ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
За ваше улеснение и, поради постъпващите запитвания ви иинформираме какви документи се изискват при записване:
1. Заявление за прием в I кл. – автоматично генерирано от системата ИСОДЗ – моля, да носите такова, а в случай, че не сте успели да принтирате вие, ще се принтира в училището;
2. Оригинал на удостоверение за завършена предучилищна подготовка. Ако детето не е посещавало предучилищна група/клас – декларация, че детето не е било включено в задължително предучилищно образование.
3. Копие на акт за раждане на детето (вкл. оригинал за сверяване). Ако нямате възможност да направите копие ще копираме оригинала при нас;
4. Лична карта на записващия родител;

ВАЖНО:
1. Няма нужда да носите справка за постоянен/настоящ адрес, тъй като преди класирането е извършена проверка от системата ИСОДЗ;
2. Ако детето няма ЕГН, заявените критерии се доказват от родителите, чрез удостоверяване с документи, издадени от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на външните работи;
3. Дете, класирано чрез ИСОДЗ, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващото класиране;
4. При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от съответното класиране и мястото се обявява за свободно. Детето може да участва в следващо класиране;
5. Край на записването, след първо класиране – 16.00 ч. на 20.06.2024 г. – съгласно календара на ИСОДЗ;
6. Записване в 200 ОУ – всеки работен ден от 10.00 до 17.15 ч. в канцелария, ет. 2;
7. На 11.06.2024 г., вторник, от 18.00 ч. организираме информационна среща с родителите на първокласниците, записали децата си в училището. Заповядайте, задайте своите въпроси!