История

„Било е и ще пребъде”, така гласи надписът на паметната плоча от мрамор, тържествено открита на 24.05.2008 г. във връзка със 130 – годишния юбилей на училището. То е основано през 1878 г. в с. Долни Лозен, разположено в полите на Лозенската планина, селище на пъстра смесица от местни шопи, преселници от Врачанско и бежанци от Македония. Утвърдено е с акт от 1-ви септември 1879 г. Първият учител от местен произход е Димитър Андреев, учителствал до 1921 г. От 1922 г. се открива обучение в прогимназиална степен с главен учител Александър Кюркчийски и колегия – Ганка Кюркчийска, Анна Николова, Ангелина Ангелова. Сградата е построена през 1928 г. върху общинска земя с доброволния труд на местното население при кметуването на Стоян Вутов – патриот и радетел на образователното дело. От 1930 г. много деца от селата Горни и Долни Лозен се обучават в начален и прогимназиален етап в 200 ОУ „Отец Паисий”. Постройката е монолитна, изградена от дялан камък. Височината на стените е 3.90 м.Разполага със сутерен, два етажа и театрална зала. Всяка от седемте стаи е пригодена за обучение на 45 – 50 ученици.
През отделните периоди на своето съществуване сградата търпи частични промени, но и до днес запазва възрожденския си вид и въздействие. С 200 ОУ „Отец Паисий” свързват ученическите си години и младостта си цели поколения от всички родове на Долни Лозен. Изтъкнати дейци на културата, изкуството, науките и др. са възпитаници на учебното заведение. Един от тях е Красимир Кюркчийски, виден общественик и творец.
През 1956 г. с указ на Министерски съвет селата Горни и Долни Лозен са слети в една териториална единица – с. Лозен. Започва време на съревнование между двете учебни заведения, отстоящи на около 3 км помежду си. Това съревнование продължава и до днес, от което печели образователното дело, защото качество се постига чрез конкуренция.
От 1959 г директор е Иван Пешев, историк. Екипът му е малък, но забележително квалифициран за времето си – всички преподаватели са завършили педагогическо училище, чуждоезикови колежи и/или университет. В училището по същото време работи съпругата му, както и потомствени педагози от цели фамилии. По негово време 200 ОУ е на едно от челните места по резултати от учебната работа в 7 – ми столичен район. За големия му принос към образователното дело признателното население кръщава улицата пред училището на негово име. Друг забележителен администратор на училището е директорът Йордан Добриянов – историк, забележителен педагог и общественик, допринесъл за изрядната дисциплина и висок успех.
От 1982 до 7.03.2005 г. директор на училището е В. Чорбаджийска, с квалификация начална училищна педагогика. По същото време санитарните помещения са преместени от двора в сградата на училището.
През 2005 г. за директор след спечелен конкурс е назначена Цветелина Генчева, историк. До 2010 г. се правят множество реконструкции и ремонти. Открити са кабинети по информационни технологии, кулинарство, музика, мултимедиен кабинет, музей. Изградена е нова стая за учениците от подготвителен клас с активното съдействие на кмета Светослав Митрев, Училищното настоятелство, обществениците Ирена и Румен Маринови, Любка Филипова, Н. Янакиев и др. Подовите покрития са подменени с ламинат и теракота. Изграден е пясъчник, необходим за нуждите на обучението по физическо възпитание и спорт. Подновено е оборудването на класните стаи с чинове, бюра и столове В края на 2009 г. след спечелен проект към Столична община е осъществен ремонт на физкултурния салон и съблекалните и е подменена дограмата. Със средства на училищния бюджет е изцяло подменена осветителната система в сградата в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Поставени са нови външни и вътрешни врати от качествена дограма. Ежегодно се извършват освежителни ремонти. В условията на делегиран бюджет тези дейности се подпомагат с доброволен труд и средства от учителите и непедагогическия персонал, Училищното настоятелство и граждани. Всяка година децата от 200 ОУ печелят стипендии под ръководството на учители към фондация „Комунитас”, грамоти и медали от участия на музикални форуми, вкл. покана за участие в Европейския телевизионен фестивал на автентичния фолклор – 2008 г., спортни съзтезания. В училището на доброволни начала педагози и родители работят с децата за поддържането на местната традиция към клуб „Етнография”. Всяка година се месят над 50 обредни коледни хляба, усукват се мартеници, боядисват се яйца. Изявите завършват с изложби и награди, а всички експонати се подаряват на местната църква и спомоществователи на училището. В училището действа клуб под ръководството на Юлия Димитрова, асоцииран към БЧК, който участва и печели награди на национални и международни съзтезания. Педагозите и ръководството непрекъснато и целеустремено работят по проекти, два от които приключват дейностите по финансирането си през 2007 и 2009 г., но продължават действието си, ръководени на доброволни начала от учителите. През 2008-2009 г. се осъществява и обучение в СИП – религия, като се очаква тази инициатива да бъде облечена в нормативен регламент със задължителен характер.
През 2010 г. в 200 ОУ учат 141 деца. Учителите са 13, помощният персонал – 5. Всички учители преминават квалификационни курсове всяка година на училищно, регионално или национално ниво. Трима от тях имат по четири специалности, трима – по три, а останалите – по две, като продължават професионалното си квалифициране в различни области. Помощният персонал е неделима и съществена част от провеждането на политиката на 200 ОУ „Отец Паисий” за качествено образование.
На 5-ти януари 2010 г. Столична община включва 200 ОУ „Отец Паисий” в програмата за цялостна подмяна на дограмата на сградата като следствие от усилията, подкрепени с проект на кмета Светослав Митрев и директора Цв. Генчева за енергийна ефективност. Под ръководството на учители предстои кандидатстване на ученици за ежегодните стипендии на фондация „Комунитас”, участие в общински и регионални съзтезания и турнири, дейности по проекти, свързани с поддържането на местната образователна и културна традиция.
Намеренията и действията на училищните и общински власти са в съответствие със Стратегията на 200 ОУ за изграждане на личности с възможности и перспективи за реализация. Екипът на училището е работи с убеденост, че усилията в посока на образоването и възпитанието на децата на Лозен ще допринесат за утвърждаването на 200 ОУ „Отец Паисий” като институция с традиция и бъдеще.