Допитване на Държавна агенция за закрила на детето

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставяме на вашето внимание следното писмо, получено в училището:

Изх. № РУО1-21381/14.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Във връзка с писмо с № 04-00-4/10.08.2018 г. от Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, с вх. № РУО1-21221/10.08.2018 г., Ви уведомявам, че ДАЗД стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.

Моля за Вашето съдействие допитването да достигне до родителите от Вашето училище.

Допитването съдържа 6 въпроса и може да бъде попълнено на :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform