ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В 200 ОУ „ОТЕЦ ПАИСЙ“, ЛОЗЕН

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Вътрешните правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача /ПК/, който съгласно чл. 226 от ЗОП представлява обособена част от електронната страница на 200 ОУ „Отец Паисий“, /училището/ или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
Чл.2. С настоящите вътрешни правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки /РОП/ и публикуването им в профила на купувача.
II. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА УЧИЛИЩЕТО
Чл.З. (1) Профилът на купувача е самостоятелна, обособена част от електронната страница на училището.
(2) Директорът на училището определя лицето/лицата, отговарящо за поддържането на профила на купувача.
(3) Определеното лице/лица за поддържане на профила на купувача актуализира публикуваните данни в съответните срокове, съгласно изискванията на ЗОП.
Ш. ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Чл.4. (1) В профила на купувача под формата на електронни документи, при спазване на приложимите ограничения във връзка с публикуване на търговска информация и при спазване на правилата на конкуренцията, съгласно българското законодателство се публикува следното:
1. Предварителни обявления;
2. Решения за откриване на процедури и обявленията за обществени поръчки по ЗОП;
3. Документацията за участие в процедурата;
4. Решенията за промяна, съгласно чл.27а, ал.1 от ЗОП заедно с променената документация за участие;
5. Разясненията по документацията;
6. Поканите при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
7. Протоколите на Комисията за провеждане на процедурата;
8. Решенията по чл.38 от ЗОП;
9. Информация относно датата за освобождаване или задържане на внесените гаранции за участие в процедура по ЗОП;
10. Договорите за обществена поръчка;
11. Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
12. Рамковите споразумения;
13. Допълнителни споразумения за изменения на сключените договори по ЗОП;
14. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
15. Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договорите по ЗОП;
16. Информация относно датата и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранцията за изпълнение по всеки договор по ЗОП;
17. Публичните покани по чл.1016 от ЗОП заедно с приложенията към тях;
18. Вътрешните правила по чл.8б от ЗОП;
19. Становища на и.д. на АОП по запитвания на възложителя;
20. Одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това;
21. Всяка друга обща полезна информация, касаеща прозрачността и публичността на провежданите в училището процедури по ЗОП.
Чл.5. Документите се публикуват във вид достатъчно ясен и прегледен за възприемане от всички заинтересовани лица.
Чл.6. Лицето/лицата по чл.З, ал.2 от настоящите правила удостоверява датата на публикуване на електронните документи в профила на купувача за всяка една процедура по ЗОП, при условията и по реда на Закона за електронното управление.
Чл.7. Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва връзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка. Училището в качеството на Възложител изпраща в АОП информация за адреса на връзката едновременно с решението за откриване на процедурата.
Чл.8. Документите и информацията, отнасяща се до конкретна поръчка по ЗОП се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен код и дата на създаването.
Чл.9. (1) Документите и документацията за участие, които се публикуват в РОП или на портала за обществени поръчки се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в Агенцията по обществени поръчки, ако друго не е предвидено в ЗОП.
(2)Договорите, допълнителните споразумения и документите свързани с изпълнението им, се публикуват в тридесет дневен срок от сключването на договорите и допълнителните споразумения; извършване на плащането; освобождаването на гаранция; получаването от Възложителя на допълнително споразумение към договор за подизпълнение; създаването на съответния документ.
Чл.10. Самостоятелния раздел, съгласно чл. 7 от настоящите правила се поддържа в профила на купувача до изтичане на една година от приключването или прекратяването на процедурата, когато не е сключен договор; от изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите при рамково споразумение.
Чл.11. Извън случаите по чл. 9 от настоящите правила документите и информацията по чл.4 се поддържат в профила на купувача както следва :
1. По т. 1 – една година от публикуването в профила на купувача;
2. По т.16 – една година след изменението или отмяната им;
3. По т. 17 и т.18-постоянно.
IV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В РОП И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Чл.12. Директорът на училището определя лицето/ лицата, които отговарят за провеждането на обществени поръчки по ЗОП, чийто права и задължения са посочени във вътрешните правила на Възложителя по чл.86 от ЗОП.
Чл.13. (1) Лицето/лицата по чл.12 съобщават на директора за всяка предстояща процедура по ЗОП. След стартиране на процедурата и изготвяне на документацията за участие, тя се утвърждава от директора и лицето / лицата по чл.12 чрез електронен подпис я публикува на страницата на АОП в РОП.
(2) В деня на публикуване на документацията в РОП на страницата на АОП, лицето по чл. 12 с приемо-предавателен протокол я предава на лицето/лицата по чл.З, ал.2 от настоящите правила, което също я публикува в профила на купувача най- късно на
следващия работен ден, по реда и начина определение в чл.8 от настоящите вътрешни правила.
(2) Определеното лице/лицата по чл.12 от настоящите правила извършва проверка на публикуваната информация в профила на купувача и ако установи несъответствия информира директора и лицето/лицата по чл.З, ал.2 от настоящите правила за отстраняване на допуснатите неточности.
Чл.14. Лицето/лицата по чл.12 осъществяват вътрешен контрол по работата на лицето/лицата по чл.З, ал.2 от настоящите вътрешни правила и на всеки шест месеца докладва на директора на училището за състоянието на профила на купувача.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тези правила се издават на основание чл.22г от ЗОП и влизат в сила след утвърждаването им от директора на 200 ОУ.
§2. Тези правила подлежат на изменения при промяна на нормативната уредба, уреждаща правилата за провеждане на обществени поръчки. Всяко изменение на настоящите вътрешни правила се извършва със заповед на директора и влиза в сила след утвърждаването им.
§3. Настоящите правила са задължителни за всички служители в 200 ОУ „Отец Паисий”, Лозен. Неизпълнението им е основание за търсене на дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.2. По т.16-една година след изменението или отмяната им;
3.По т. 17 и т.18-постоянно.
IV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В РОП И ПУБЛИКУВАНЕТО
ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Чл.12. Директорът на училището определя лицето/ лицата, които отговарят за провеждането на обществени поръчки по ЗОП, чийто права и задължения са посочени
във вътрешните правила на Възложителя по чл.86 от ЗОП.
Чл.13. (1) Лицето/лицата по чл.12 съобщават на директора за всяка предстояща процедура по ЗОП. След стартиране на процедурата и изготвяне на документацията за участие, тя се утвърждава от директора и лицето / лицата по чл.12 чрез електронен подпис я публикува на страницата на АОП в РОП.
(2) В деня на публикуване на документацията в РОП на страницата на АОП, лицето по чл. 12 с приемо-предавателен протокол я предава на лицето/лицата по чл.З, ал.2 от настоящите правила, което също я публикува в профила на купувача най-късно на следващия работен ден, по реда и начина определение в чл.8 от настоящите вътрешни правила.
(2)Определеното лице/лицата по чл.12 от настоящите правила извършва проверка на публикуваната информация в профила на купувача и ако установи несъответствия информира директора и лицето/лицата по чл.З, ал.2 от настоящите правила за отстраняване на допуснатите неточности.
Чл.14. Лицето/лицата по чл.12 осъществяват вътрешен контрол по работата на лицето/лицата по чл.З, ал.2 от настоящите вътрешни правила и на всеки шест месеца
докладва на директора на училището за състоянието на профила на купувача.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тези правила се издават на основание чл.22г от ЗОП и влизат в сила след утвърждаването им от директора на 200 ОУ.
§2. Тези правила подлежат на изменения при промяна на нормативната уредба, уреждаща правилата за провеждане на обществени поръчки. Всяко изм
енение на настоящите вътрешни правила се извършва със заповед на директора и влиза в сила след утвърждаването им.
§3. Настоящите правила са задължителни за всички служители в 200 ОУ „Отец Паисий”, Лозен. Неизпълнението им е основание за търсене на дисципли
нарна отговорност по реда на Кодекса на труда.