Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ BG05M2OP001-5.001-0001   Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз Прочети >>>

Спортен проект

И през настоящата учебна 2017/2018 година 200 ОУ работи по проекта към Столична община за развитие на спорта, чрез който е възможно обогатяването на материалната база със спортни пособия за осъществяване на по-високо ниво на обучение по физическо възпитание и спорт.

„Моята зелена София“

В края на месец декември приключиха доставките по спечеления проект „Моята зелена София“, по който бяха засадени множество растения – ириси, лалета, чимшири, туи и други. Очакваме пролетта и лятото, през които ще се усети красотата на природата, носена от много Прочети >>>