ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В 200 ОУ „Отец Паисий”

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила имат за цел да регламентират реда за изпълнение на произтичащите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) функции на администрацията на 200 ОУ Прочети >>>

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В 200 ОУ „ОТЕЦ ПАИСЙ“, ЛОЗЕН

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Вътрешните правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача /ПК/, който съгласно чл. 226 от ЗОП представлява обособена част от електронната страница на 200 ОУ „Отец Паисий“, /училището/ или от друг интернет адрес, за който е осигурена Прочети >>>