Подаване на заявления за прием след 7 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.
Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:
• без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
• със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
• със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
За Ваше улеснение предлагаме на вниманието Ви график на дейностите, изготвен въз основа на заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката.

График-на-дейностите-прием 7 клас