О Б Я В Л Е Н И Е

С текста на настоящата заповед се определят реда и условията за кандидатстване на заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г.
Процедурата е открита с публикуването на интернет-страницата на 200 ОУ „Отец Паисий“. Срок за подаване на документи от заинтересованите лица – 05.09.2019 г., 17.00 ч., канцелария, етаж 2.
Интересуващите се могат да се запознаят с текста на заповедта на директора на 200 ОУ, където са отразени критериите, на които заявителите следва да отговарят. Заповед № 225-26.08.2019 г.